ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η δέσμευσή μας

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (εφεξής ΕΚΕΦΕ «Δ») θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε συντάξει την παρούσα Πολιτική προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τα δικαιώματα που έχετε από τον Κανονισμό 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τον Ν.
4624/2019.

Στο ΕΚΕΦΕ «Δ» ενισχύουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω τεχνικών μέτρων ασφαλείας δεδομένων και εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης, καθώς και φυσικών μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους και αρκτικόλεξα που έχουν την αντίστοιχα αναφερόμενη έννοια.

 1. ΓΚΠΔ: Ο Κανονισμός 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
 2. «Προσωπικά δεδομένα»: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και το ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, ηλικία, φύλο, εξωτερικά χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, ενδιαφέροντα κλπ.).
 3. «Ειδικές κατηγορίες δεδομένων» ή «ευαίσθητα δεδομένα»: Υποσύνολο των προσωπικών δεδομένων που αφορούν ειδικά στον σκληρό πυρήνα της προσωπικότητας του ανθρώπου και χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως πληροφορίες για την υγεία, τη σεξουαλική ζωή και τον γενετήσιο προσανατολισμό του υποκειμένου των δεδομένων καθώς και δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.
 4. «Επεξεργασία»: Η με κάθε τρόπο συλλογή και χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων, όπως η αποθήκευση, η διαβίβαση σε τρίτους αποδέκτες, η διαγραφή τους κλπ.
 5. «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή άλλος φορέας που -αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους- καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Εν προκειμένω, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

 

Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας

Το ΕΚΕΦΕ «Δ», ως ΝΠΔΔ, αποτελεί δημόσιο φορέα κατά την έννοια του Ν. 4624/2019 και ως εκ τούτου, κατά κανόνα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί, δηλαδή με τη νομική βάση του άρθρου 6.1.ε ΓΚΠΔ και του άρθρου 5 Ν. 4624/2019.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΕΦΕ «Δ» διενεργεί πράξεις επεξεργασίας που απαιτούνται για την εσωτερική διοικητική λειτουργία του καθώς και για την την εκπλήρωση της κομβικής σημασίας αποστολής του για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς και τη διαμόρφωση νέου ερευνητικού δυναμικού προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας.

Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε συνοπτικά για τους βασικότερους λόγους που έρχεστε σε επαφή μαζί μας ως υποκείμενο των δεδομένων και την επεξεργασία που κάνουμε σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις στο πλαίσιο της προαναφερόμενης αποστολής του ΕΚΕΦΕ «Δ». Σημειώνουμε ότι για λόγους συντομίας και καλύτερης κατανόησης του παρόντος κειμένου, δεν συμπεριλαμβάνουμε ειδική και αναλυτική ενημέρωση για κάθε επιμέρους πράξη επεξεργασίας, δεδομένου ότι την παρέχουμε χωριστά στην αντίστοιχη επιμέρους κατηγορία των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019.

 

Α) Προγράμματα υποτροφιών

Το ΕΚΕΦΕ «Δ» σχεδιάζει και υλοποιεί αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του Δημοσίου και/ή του ιδιωτικού τομέα, σημαντικά προγράμματα ακαδημαϊκών και βιομηχανικών υποτροφιών και στο πλαίσιο αυτό συλλέγουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε διάφορες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία ταυτότητας, πληροφορίες βιογραφικών σημειωμάτων, παραδοτέων κλπ., τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των υποψηφίων, την παρακολούθηση της προόδου των υποτρόφων και την καταβολή των τροφείων, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στις σχετικές προσκλήσεις, τις συμβάσεις υποτροφίας και την κείμενη νομοθεσία. Η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6.1.ε ΓΚΠΔ και του άρθρου 5 Ν. 4624/2019, δεδομένου ότι απαιτείται για την εκπλήρωση καθήκοντος του Δημόκριτου προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, το οποίο συνίσταται ιδίως στην αξιοκρατική επιλογή και ενίσχυση των υποτρόφων βάσει σαφών και προκαθορισμένων κριτηρίων εξύψωσης ποιότητας, προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Β) Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις

Το ΕΚΕΦΕ «Δ» παρέχει υψηλής στάθμης εκπαίδευση και υποστήριξη σε τομείς εξειδίκευσης των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, όπως ενδεικτικά η εκπόνηση πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών, η υλοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας, η οργάνωση και επίβλεψη πρακτικής άσκησης φοιτητών όλων των κύκλων της ανώτατης εκπαίδευσης, σεμινάρια, διαλέξεις καθώς και δράσεις που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους πολίτες εν γένει.

Καθόσον αφορά στα εκπαιδευτικά προγράμματα φοιτητών και ερευνητών, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σχετικού καθήκοντος του Δημόκριτου προς εξυπηρέτηση δημόσιου συμφέροντος και ιδίως για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών (άρθρο 6.1.ε ΓΚΠΔ και άρθρο 5 Ν. 4624/2019), όπως στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, βεβαιώσεις των ΑΕΙ ή ερευνητικών φορέων για τους φοιτητές και ερευνητές αντιστοίχως, στοιχεία ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων, καθώς και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται κατά περίπτωση για συγκεκριμένη εργασία ή έρευνα, όπως επί παραδείγματι η τήρηση ημερολογίου με τα στοιχεία εισερχομένων και εξερχομένων από τον χώρο της «Ερευνητικής Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών».

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις των λοιπών δράσεων, όπως οι «Δόκιμοι Ερευνητές», τα «Θερινά Σχολεία», τα συνέδρια και σεμινάρια και οι απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό εκδηλώσεις «Ανοικτών Θυρών», η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται κατά κανόνα στην νομική βάση του άρθρου 6.1.α ΓΚΠΔ, δηλαδή στη «συναίνεση» των συμμετεχόντων ή -όταν πρόκειται για ανήλικους μαθητές -των γονέων/κηδεμόνων τους και αφορά ενδεικτικά στη συλλογή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας καθώς και άλλων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται κατά περίπτωση για συγκεκριμένες δράσεις, όπως επί παραδείγματι τα γραπτά και η βαθμολογία των διαγωνιζόμενων για το πρόγραμμα «Δόκιμοι Ερευνητές».

Γ) Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος»

Το Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» αποτελεί μονάδα του Δημόκριτου και έχει ως κύριο σκοπό την στέγαση και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς (spin-offs) προκειμένου να αναπτύσσουν καινοτομικές δραστηριότητες και να προβαίνουν στην εμπορική αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας ή επιστημονικής γνώσης.
Οι προαναφερόμενες εταιρείες εγκαθίστανται στον «Λεύκιππο» κατόπιν αίτησής τους, για την αξιολόγηση της οποίας απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εταίρων, συνεργατών και νομίμων εκπροσώπων τους (στοιχεία ταυτότητας, πληροφορίες βιογραφικών σημειωμάτων κλπ), ενώ στη συνέχεια, εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση, συλλέγονται επιπλέον δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση και λειτουργία τους (π.χ. στοιχεία ταυτότητας υπαλλήλων και αριθμός κυκλοφορίας των ΙΧ οχημάτων τους για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών εισόδου). Εν προκειμένω, συντρέχουν, κατά περίπτωση, δύο νομικές βάσεις επεξεργασίας και ειδικότερα αφενός η σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης, που ορίζεται στο άρθρο άρθρου 6.1.β ΓΚΠΔ και αφετέρου η εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος του άρθρου 6.1.ε ΓΚΠΔ και του άρθρου 5 Ν. 4624/2019, το οποίο συνίσταται ιδίως στη αξιοκρατική επιλογή των επιχειρήσεων που πράγματι πληρούν τα κριτήρια εγκατάστασης στο Τεχνολογικό Πάρκο, καθώς και στην διασφάλιση της περιουσίας του ΕΚΕΦΕ «Δ» και την προστασία των προσώπων και αγαθών που βρίσκονται στους χώρους του.

Δ) Έρευνα, μελέτες και εξετάσεις

Βασική αποστολή του ΕΚΕΦΕ «Δ» είναι η προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, για τους σκοπούς της οποίας το ΕΚΕΦΕ «Δ» διενεργεί μέσω των Ινστιτούτων του βασική, μεταφραστική και εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και εξειδικευμένες μελέτες, σε ευρύτατο φάσμα επιστημονικών τομέων που ενίοτε προϋποθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων δεδομένων υγείας, όπως ιατρικά ιστορικά, ιστορικά χορήγησης φαρμάκων, δείγματα αίματος και ιστών κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές, η επεξεργασία στηρίζεται στην προηγούμενη συμφωνία των υποκειμένων της αντίστοιχης έρευνας ή εξέτασης και ειδικότερα στη «συναίνεση» του άρθρου 6.1.α ΓΚΠΔ, καθόσον αφορά στα απλά δεδομένα (στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας κλπ) και αντίστοιχα, στη «ρητή συγκατάθεση» του άρθρου 9.2.α ΓΚΠΔ για τα ευαίσθητα δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, το ΕΚΕΦΕ «Δ» παρέχει πρώτα στους ενδιαφερόμενους αναλυτική έγγραφη ενημέρωση για την επεξεργασία, προκειμένου να είναι σε θέση να αποφασίσουν εν πλήρη γνώσει, αν επιθυμούν ή όχι να παράσχουν τα προσωπικά δεδομένα τους για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας ή εξέτασης.

Ε) Προμηθευτές του ΕΚΕΦΕ «Δ»

Το ΕΚΕΦΕ «Δ» επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ελεύθερων επαγγελματιών ή ατομικών επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα σε αυτό και συγκεκριμένα τα επαγγελματικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ), στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα πληρωμής (αριθμός λογαριασμού κ.λπ.) και τις πληροφορίες των συναλλαγών. Ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η διεκπεραίωση της πληρωμής, η επικοινωνία μαζί τους, η έκδοση των απαραίτητων παραστατικών ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η συμπλήρωση και υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων. Η νομική βάση επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6.1.γ ΓΚΠΔ, το οποίο επιτρέπει στο ΕΚΕΦΕ «Δ» να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία για την εκκαθάριση δημοσίων αρχείων.

Κατ’ εξαίρεση, το ΕΚΕΦΕ «Δ» αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα, εφόσον υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς    αρχειοθέτησης          προς   το        δημόσιο         συμφέρον,     για      σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.

 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται εντός του ΕΚΕΦΕ «Δ» και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο στο αρμόδιο προσωπικό του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο εφόσον αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν και εφόσον υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση ή σύμβαση συνεργασίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν αιτήσεως –συγκαταθέσεως του ίδιου του υποκειμένου των δεδομένων. Ενδεικτικά τρίτοι αποδέκτες ενδέχεται να είναι οι εξής:

 1. Υπουργεία (Διαχειριστικές Αρχές), Εποπτικές Αρχές, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης,  λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες
 1. Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων,
 2. Ενιαία Αρχή Πληρωμών, Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ορκωτοί ελεγκτές, τράπεζες, χρηματοπιστωτικοί φορείς,
 3. Ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί (π.χ. στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων). Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε διεθνείς οργανισμούςή σε αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες Χώρες, το ΕΚΕΦΕ «Δ» λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία των δεδομένων (“μηχανισμοί”) και ειδικότερα διασφαλίζει ότι οι Τρίτες Χώρες παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με σχετική απόφασηεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ότι η διαβίβαση υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 46 επ. ΓΚΠΔ (π.χ. Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες, πρόσθετα μέτρα τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας)
 4. Εξωτερικοί συνεργάτες του Δημόκριτου, που δεσμεύονται με τήρηση απορρήτου, στους οποίους διαβιβάζουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να εκτελέσουν, το έργο που τους έχουμε αναθέσει (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής).

 

Τα δικαιώματά σας

Εφόσον ο Δημόκριτος κατέχει προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, μπορείτε οποτεδήποτε και υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον/ην Υποστήριξη Χρηστών του Γραφείου     Ηλεκτρονικής           Διακυβέρνησης        στη      διεύθυνση  su*****@eg**.gr:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και, εάν συμβαίνει αυτό, να λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων ή αντίγραφα αυτών·
 2. Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα σας. Το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει εφόσον η άσκησή του είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να παρακωλύσει σοβαρά την επίτευξη των σκοπών α) της αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4624/2019 και β) της επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή της συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 4624/2019·
 3. Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17 ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε περιορισμούς όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας·
 4. “Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας” των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·
 5. “Δικαίωμα εναντίωσης”δηλαδή να επικαλεστείτε ιδιαίτερους λόγους για να μην υποβάλλουμε πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα σας·
 6. Δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης που έχετε δώσει για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων·
 7. Δικαίωμα στην Φορητότητα τωνδεδομένων σας δηλαδή να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε κατευθείαν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Το Δικαίωμα στη Φορητότητα ικανοποιείται εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης, Περιορισμού της Επεξεργασίας και Εναντίωσης περιορίζονται, εφόσον η άσκησή τους είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να παρακωλύσει σοβαρά την εκπλήρωση των σκοπών της επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή της συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων και εφόσον οι περιορισμοί αυτοί κρίνονται απαραίτητοι για την εκπλήρωσή τους. Για τον ίδιο λόγο δεν εφαρμόζεται και το δικαίωμα πρόσβασης, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για επιστημονικούς σκοπούς και η παροχή πληροφοριών απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια (άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 4624/2016).

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www. dpa.gr).

 

Αναθεωρήσεις

Η παρούσα πολιτική αναθεωρείται οποτεδήποτε κριθεί ότι τούτο απαιτείται για την αποτελεσματικότερη προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ανατρέχετε στη σελίδα αυτή ώστε να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για την πολιτική απορρήτου μας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στον/ην Υποστήριξη Χρηστών του

Γραφείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη διεύθυνση  su*****@eg**.gr  (τηλ.: +30 2106503410).

Τελευταία αναθεώρηση:  Ιούλιος 2023